Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów

Pytanie: Mam pytanie odnośnie transportu wytworzonych odpadów przez Wytwórcę tych odpadów.Czy jeśli Wytwórca przewozi transportem własnym wytworzone przez siebie odpady bezpośrednio do Odbiorcy (np. punkt selektywnej zbiórki), zobowiązany jest on posiadać pozwolenie na transport? Ilość odpadów nie przekracza 1 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 5000 Mg odpadów innych. [M.W.]

Odpowiedź: Jeśli wytwórca odpadów transportuje wytworzone przez siebie odpady, to niezależnie od ich rodzaju i ilości:

 • od 24.07.2018 r. nie musi być wpisany do rejestru BDO w dziale VII – “transportujący odpady”
 • wcześniej nie musiał posiadać zezwolenia na transport odpadów (wydanego na podstawie art. 28 UO).

Zgodnie z komunikatem MŚ [3] od 24.01.2018 r. prowadzony jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tzw. rejestr BDO.

Wg art. 234 ust. 2 UO2 podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, czyli podmioty wymienione w art. 50 UO2 (m.in. transportujący odpady) były obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, czyli do 24.07.2018 r. Według  art. 233 ust. 1 UO2 zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów art. 28 UO zachowały ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO (czyli do 24.07.2018 r.) lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Jednak przed 24.07.2018 r. nie musiał mieć zezwolenia na transport odpadów ten, kto transportował wytworzone przez siebie odpady, bo wg art. 28 ust. 9 UO:

9. Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy odpadów, który (…) transportuje wytworzone przez siebie odpady.

Natomiast od 24.07.2018 r. nie musi być wpisany do rejestru BDO ten, kto transportuje wytworzone przez siebie odpady, bo wg art. 51 ust. 2 pkt 5 UO2:

2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Powyższe dotyczy wszystkich odpadów, a więc również odpadów niebezpiecznych, które w katalogu odpadów [4] oznaczone są indeksem górnym w postaci gwiazdki „*”.

Jednak każdy transportujący odpady (a więc i transportujący wytworzone przez siebie odpady) musi zapewnić, aby transport odpadów nie zagrażał środowisku, spełniał wymagania rozporządzenia [5], a w przypadku odpadów niebezpiecznych musi (w zależności od ich właściwości i ilości) stosować przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych [6] oraz w niektórych przypadkach dodatkowo przepisy odpowiednio ADR, RID lub ADN.

Natomiast podane w pytaniu limity odpadów nie dotyczą transportu odpadów, lecz obowiązku uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie w związku eksploatacją danej instalacji, gdyż wg art. 180a POŚ:

Art. 180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) (Dz. U. z 2010 r. poz. 1243, z późn. zm.)
[3] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742)
[6] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, z późn. zm.)
[7] ADR – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769)
[8] RID – regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1355)
[9] ADN – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1537)
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)

Tematy powiązane

Transport odpadów od 24.01.2018 r.
Transport odpadów
Rejestr w BDO na wniosek

Joanna Wilczyńska (15.05.2019)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 2

“Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów”
 1. Avatar
  1 Barbara napisał(a) 14:04, 20.05.2019:

  Czy osoba fizyczna zabierająca z firmy do domu odpady palet 15 01 03 musi uzyskać wpis do rejestru jeśli odpady wiezie własnym samochodem?

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:26, 25.05.2019:

  Barbara (1), odpady palet o kodzie 15 01 03 zgodnie z rozporządzeniem osoba fizyczna może przeznaczyć na własne potrzeby: “Do wykorzystania jako paliwo lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji”.
  Na taki odzysk odpadów nie musi posiadać zezwolenia (art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach).
  Natomiast art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach stanowi, że nie podlega wpisowi do rejestru BDO: “1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8”, a więc zgodnie z ww. rozporządzeniem. Nie ma więc wątpliwości, że prowadzenie odzysku takich odpadów przez osobę fizyczną nie wymaga wpisu do rejestru BDO.
  Co do transportu tych odpadów przez osobę fizyczną nie ma już takiej pewności i przepis ten jest różnie interpretowany. Brakuje obecnie jednoznacznego zapisu analogicznego do dotyczącego zezwoleń na transport odpadów z art. 33 ust. 1a nieobowiązującej już ustawy: “Transport odpadów, o których mowa w ust. 1, przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami do miejsca wykorzystania tych odpadów nie wymaga zezwolenia na transport odpadów”.


Skomentuj...