Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprawozdanie o SZWO i F-fazach w sprowadzanych pojazdach

Pytanie: Mam firmę,która zajmuje się sprowadzaniem uszkodzonych samochodów z krajów UE,czy wobec tego dotyczy mnie obowiązek sporządzania sprawozdania SZWO-F-GAZY? [E.S.]

Odpowiedź: Tak, trzeba składać do BDS sprawozdanie o SZWO/F-gazów zawartych również w klimie w sprowadzanych uszkodzonych pojazdach, bo wynika to z art. 39 ust. 2 i 3 UOZON2:

2. Podmioty przywożące substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywożące te substancje lub gazy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują do bazy danych, o której mowa w art. 41 ust. 1, roczne sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, z wyodrębnieniem ilości substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych przywożonych spoza terytorium Unii Europejskiej i wywożonych z terytorium Unii Europejskiej.

3. Obowiązek przekazywania sprawozdań, o których mowa w ust. 2, dotyczy także podmiotów:
3) przywożących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej … systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane …

Z tym że przepis ten dotyczy systemów klimatyzacji, ale nie we wszystkich lecz tylko w „niektórych pojazdach silnikowych”, co wg art. 2 ust. 1 pkt 6 UOZON2:

oznacza to pojazdy samochodowe określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg

Wg art. 40 UOZON2, sprawozdanie należy do 28 lutego wprowadzić elektronicznie do BDS, jest to  Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC). Wzór sprawozdania określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia [2].

Przed przekazaniem sprawozdania należy zarejestrować się w BDS po zapoznaniu się z „Instrukcją Użytkownika Bazy Danych Sprawozdań”.

W przypadku wątpliwości w stosowaniu przepisów UOZON 2 proponuję zadzwonić lub napisać do BOWOiK.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (UOZON2) – Dz. U. poz. 881, z późn. zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. poz. 88
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 – Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014 r., z późn. zm.
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową – Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.

Tematy powiązane

F-gazy w klimatyzacji pojazdów
Sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC
Substancje zubożające warstwę ozonową i F-gazy – sprawozdania
Serwis pojazdów z klimatyzacją – wymagane szkolenie

Joanna Wilczyńska (15.02.2017)
Temat dnia | Skomentuj »
Skomentuj...