Śmiało! Zadaj pytanie tu:


  • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Magazynowanie czy zbieranie odpadów

Pytanie: Firma posiada kilka lokalizacji, w których prowadzi swoją działalność. W każdej z nich powstają odpady. Odpady wrzucane są do specjalnie przygotowanych pojemników, koszy, worków, oznaczonych odpowiednimi kodami odpadów (zbieranie czy magazynowanie?). czytaj więcej »

24-07-2016

Uciążliwe sąsiedztwo odpadów

Pytanie: Proszę o pomoc w sprawie składowania odpadów na osiedlu domków jednorodzinnych. czytaj więcej »

16-02-2014

Magazynowanie odpadów

Pytanie: Czy jest projekt dotyczący magazynowania odpadów – z delegacji art. 25 ust. 7 nowej ustawy o odpadach – bardzo nas ciekawią jego zapisy, bo mogą one implikować duże koszty dla naszego zakładu. czytaj więcej »

01-07-2013

Gromadzenie śmieci na posesji

Pytanie: Na terenie prywatnej nieruchomości od kilku lat sukcesywnie gromadzą się smieci. Właściciel nieruchomości będący jednocześnie posiadaczem odpadów, nie ma zadnego zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Ilość i rodzaj odpadów nie daje tez podstaw do uznania, ze mogą być wykorzystywane na własne potrzeby. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym znajduje się owa nieruchomość przeznaczony jest wyłącznie pod budownictwo mieszkalne. Do gminy wplynely liczne skargi i wnioski o usuniecie odpadów. Kto zobowiązany jest do rozwiązania problemu składowania odpadów i w jaki sposób? Jak przeciwdziałać pogarszaniu stanu środowiska bez dodatkowych kosztów? czytaj więcej »

28-12-2011

Zezwolenie na odzysk odpadów przy budowie dróg

Pytanie: Poproszę o odpowiedź na pytania dot. prowadzenia odzysku odpadów z gr. 17 poza instalacjami (przy budowach dróg i autostrad) czytaj więcej »

18-06-2011

Wymagany jest tytuł prawny do terenu magazynowania odpadów

Pytanie: Eksploatuję lokalne kotłownie węglowe, żużel jest składowany w zasobnikach (kontenerach) umiejscowionych przy budynkach kotłowni. Teren ten należy do odbiorcy ciepła np. wspólnot czy instytucji. Ponieważ jest napisane iż: „Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny”. Mam pytanie. Jaki rodzaj tytułu prawnego jest niezbędny, czy wystarczy zgoda właściciela posesji na której stoi zasobnik z żużlem? czytaj więcej »

28-05-2011

Kto wie, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów dla odpadów podrzuconych?

Wg art. 3 ust. 3 pkt 13 UO:

  • 13) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości czytaj więcej »
08-04-2011

Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji?

Pytanie

1.Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kod mamy w decyzji, ale magazynujemy go na innym miejscu niż w decyzji? [H.G.]

2. Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji i magazynujemy go na jakimś miejscu magazynowania oczywiście niewskazanym w decyzji? Po prostu powstał nam nowy kod odpadu i magazynujemy go. [H.G.] czytaj więcej »

10-10-2010

Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Ustawa o odpadach [1], jako ustawa „matka” dla grupy ustaw szczegółowych w zakresie postępowania z niektórymi odpadami, podaje definicję (art. 3 ust. 3 pkt 3 UO):

magazynowanie odpadów – to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem

Według art. 63 obecnie obowiązującej ustawy o odpadach [1] ogólne zasady dotyczące magazynowania są następujące: czytaj więcej »

27-09-2010

Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja

Ostatnia nowelizacja ustawy o odpadach, która wejdzie w życie 12 marca 2010 r., wprowadza m.in. zmiany dla prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych. czytaj więcej »

26-02-2010