Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 14 dni (z pewnymi wyjątkami) od ogłoszenia w Dz. U., ma ograniczyć liczne ostatnio podpalenia i porzucanie odpadów oraz skutki takich działań. Ustawa zmienia wiele przepisów (m.in. zmniejsza z pewnym wyjątkiem dopuszczalny czas magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku) i dodaje nowe, m.in.:

Monitoring – wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania

Zgodnie z art. 25 ust. 6a-6e UO2, zbierający lub przetwarzający odpady, który jest obowiązany do posiadania zezwolenia, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tej ustawy zmieniającej będzie musiał prowadzić wizyjny system kontroli każdego miejsca magazynowania odpadów lub składowania odpadów przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu, przechowywać zapis przez miesiąc i udostępniać organom kontrolnym – zgodnie z rozporządzeniem, które będzie wydane na podstawie art. 25 ust. 8 UO2.

Zabezpieczenie roszczeń

Zgodnie z art. 48a UO2, zbierający lub przetwarzający odpady (oprócz odpadów obojętnych i składowisk), który jest obowiązany do uzyskania zezwolenia, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
2) obowiązku usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, objętej cofniętym zezwoleniem
– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu USZ w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń określonej w rozporządzeniu, które będzie wydane na podstawie art. 48a ust. 22 UO2.

Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń trzeba podać we wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

W przypadku wszczętych i niezakończonych spraw dotyczących ww. decyzji trzeba będzie w ciągu 6 miesięcy uzupełnić wniosek o proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, a także o inne nowe wymagane dane i załączniki (parametry dotyczące magazynowania odpadów, operat przeciwpożarowy dla odpadów palnych wraz z postanowieniem PSP, zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, decyzja o wzizt, jeżeli jest wymagana), a w przypadku posiadanych ww. decyzji – trzeba będzie w ciągu 12 miesięcy złożyć wniosek o ich zmianę z tymi danymi i załącznikami, aby decyzje te nie straciły ważności w zakresie zbierania i przetwarzania.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (USZ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 954)

Tematy powiązane

Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów

Joanna Wilczyńska (29-07-2018)
Nowości | 7 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarzy 7

“Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:43, Sierpień 3rd, 2018:

  Projekt do uzgodnień, konsultacji i opiniowania – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:01, Sierpień 21st, 2018:

  Dzisiaj w Dz. U. poz. 1592 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a więc wchodzi w życie 5.09.2018 r. (z wyjątkami)

 3. 3 Dariusz C. napisał(a) 11:14, Sierpień 29th, 2018:

  A w jaki sposób będzie realizowane zabezpieczenie roszczeń dla zbierania/przetwarzania odpadów?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:15, Sierpień 29th, 2018:

  Dariusz (3), zabezpieczenie roszczeń przez podmiot zobowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zostało określone szczegółowo w dodanym art. 48a do ustawy o odpadach przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).
  W przypadku wymaganego pozwolenia zintegrowanego zabezpieczenie roszczeń będzie ustanowione w tym pozwoleniu (art. 187 ust. 4a POŚ), a w innych przypadkach – w postanowieniu (art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach).

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:59, Grudzień 1st, 2018:

  Nowa wersja z 28.11.2018 r. projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:26, Grudzień 9th, 2018:

  Projekt (z 3.12.2018 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
  Projekt (z 28.11.2018 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:18, Styczeń 23rd, 2019:

  Wg uzasadnienia do projektu rozporządzenia (z 18.01.2019 r.) monitoring wizyjny magazynowanych odpadów wymagających zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie będzie dotyczył podglądu obrazu na żywo wyłącznie odpadów palnych wymienionych w § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia, natomiast utrwalony obraz przechowywany na elektronicznym nośniku informacji będzie dotyczył wszystkich rodzajów odpadów.


Skomentuj...